آموزش گام به گام متد مولر

آموزش گام به گام متد مولر

توسط مکیه سادات ابراهیم زاده منتشر شده در 1 تیر 1396 مولر متدهای خیاطی

اندازه گیری های لازم در الگوسازی مولر:

۱_اندازه از سر تمام قد گرفته شود بقیه از طریق فرمول بدست می اید اما اندازه ای که می گیریم به فرمول ارجحیت دارد خصوصا در بلندی سینه و فاصله سینه

۲_کارور جلو را حتما در الگو چک کنید

۳_بلندی پشت از اولین مهره گردن گرفته می شود اما بلندی جلو مانند قبل است

۴_باید اندازه های قد جلو، پهلو، پشت تا زمین سپس بلندی سینه_ فاصله سینه _ سرشانه _ دورسینه _ دورکمر _ دور باسن را داشته باشیم.

اصطلاحات رایج این متد مولر:۱_پرگاری  ۲_زاویه۹۰  و انواع پستوله

بلندی حلقه استین (کف حلقه) که برابر است با اولین مهره گردن پشت تا زیر بغل کیپ یا یک دهم دور سینه + ۱۰/۵ + آزادی لازم.

برای لباس شب وعروس (۰_۱/۵)

برای کت و مانتو (۲_۲/۵)

برای لباس های گشاد (۲/۵_۳)

برای آستین حلقه ای (۰/۵_۱)

کرست پشت (بلندی پشت) که برابر است با اولین مهره گردن تا نوارکمر در قسمت پشت یا ۱/۴ تمام قد منهای یک سانتی متر. خط باسن که برابر است با مهره گردن تا خط باسن یا بلندی حلقه استین بدون ازادی به اضافع کرست پشت. پشت یقه برابراست با همان مقدار پشت گردن از مهره گردن تا گوشه یقه یا ۱/۲۰ دورسینه + دو سانت ثابت

فاصله سینه که برابراست با فاصله بین دو نوک سینه در اینجا اندازه واقعی به فرمول ارجحیت دارد یا ۱/۱۰ دورسینه +۰/۵ ثابت، مرکز سینه که برابر است با همان بلندی سینه از سرشانه تا نوک سینه یا ۱/۴ دورسینه+ ۲cm ثابت .کرست پیش که برابر است با همان بلندی جلو ازسرشانه تا نوار کمر یا کرست پشت + (۴_۶) سانتی متر.

برای افرادی که دورسینه انها از ۱۰۰ بیشتر است عددسینه را منهای ۱۰۰ می کنیم اختلاف بدست امده را تقسیم بر ۱۰می کنیم عدد بدست آمده را با فرمول بالا جمع می کنیم مثلا دورسینه ۱۲۰ اول ۱۰۰-۱۲۰=۲۰÷۱۰=۲عدد۲را با فرمول بالا جمع میشه.

تیره پشت (کارورپشت) که برابراست با از خط وسط پشت تا حلقه پشت (این خودش نصف است و نیاز به نصف کردن ندارد وباید از کارور طبیعی ۱/۵ سانت کمترباشد) ۱/۸ دورسینه + ۵/۵ + ازادی لازم.

در لباس شب و عروس (۰_۵/.)

کت , پالتو, مانتو (۵/._۱)

لباس های خیلی گشاد (۱_۲)

لباس های استین حلقه ای (۲۵/._۵/.)

و کف حلقه که برابراست با فاصله بین کارور جلو تا کارور پشت یا همان عرض زیر بغل۱/۸ دورسینه +۱/۵ + ازادی لازم.

برای لباس شب (۵/._۷/.)

کت (۱_۲)

پالتو و مانتو (۲_۳)

لباس استین حلقه ای (۵/._۱/۷)

و بزرگی پیش سینه که برابر است با وسط جلو تا حلقه جلو۱/۴ دورسینه به اضافه 4 برای آزادی لازم.

برای لباس شب وعروس (۰_۷۵/.)

کت وپالتو (۱_۲/۵)

برای استین حلقه ای (۵/._۱/۵)

لباس های گشاد (۲/۵_۳)

نکته:در کف حلقه و بزرگی پیش سینه ۳ سانت حداکثر مقداریست که در مجموع دو آیتم می توانید زیاد کنید میزان اضافه کردن بستگی به بدن شخص دارد اگر سینه بزرگی دارد ۲سانت به سینه و ۱ سانت به کف حلقه و برعکس.

 

شروع آموزش متد مولر:

 

رسم الگوی پشت: 

سمت راست کاغذ الگوخطی صاف و عمود رسم می کنیم بالا را شماره ۱ می نامیم.

از شماره ۱ به ترتیب به اندازه بلندی حلقه استین پایین امده شماره ۲ می نامیم.

از شماره ۱ به اندازه کرست پشت(بلندی پشت) پایین امده شماره ۳ می نامیم از شماره ۱ به اندازه خط باسن پایین آمده شماره ۴ می نامیم از شماره ۱ قد لباس پایین امده شماره ۵

سپس باید این خطوط را افقی گونیا می کنیم و امتداد می دهیم از شماره ۳ دوسانت به چپ امده شماره ۶ می نامیم .

از شماره ۴ و۵ دو سانت (برای کسانی که باسن تخت دارند) به چپ امده شماره ۷و۸ می نامیم این سه نقطه را با خط کش بهم وصل می کنیم و از طرف دیگر به شماره ۱ وصل می شود شماره ۹ در کنار شماره ۲ خودبه خود بوجود می آید بدین ترتیب پنس زیپ و گودی کمر ایجاد می شود.

بلندی حلقه استین (۱به۲)

(۱به۳)کرست پشت

(۱به۴)خط باسن ازمهره گردن تا خط باسن بزرگ

(۱به۵) قدلباس

(۳به۶) دوسانتیمتر

(۴به۷) دوسانتیمتر

(۵به۸) دوسانتیمتر (تصویر شماره1)

 

مولر

 

(تصویر شماره 2)

از شماره ۹ تیره پشت (کارورپشت) را جدا کرده نقطه ۱۰ بدست می اید.

از نقطه ۱۰ به بالا و پایین گونیا می کنیم نقاط۱۱،۱۲،۱۳،۱۴بدست می ایند.

از نقطه ۱۰ به اندازه دوسوم کف حلقه یا یک دوم پهنای کف حلقه به اضافه یک جدا کرده نقطه ۱۵ بدست می آید.

از ۱۵ به پایین گونیا می کنیم و نقاط ۱۶ ،۱۷، ۱۸ بدست می آید.

(۹به۱۰) تیره پشت یا کارور پشت (۱۰ به ۱۵) یک دوم پهنای کف حلقه+۱.

 

مولر

 

(تصویر شماره 3):

از نقطه ۱ مقدار پشت یقه را جداکرده نقطه ۱۹ می نامیم.

از ۱۹ دوسانت بالا رفته نقطه ۲۰ بدست می آید.

با هلال ملایم پیستوله هلال یقه را رسم می کنیم از نقطه ۱۱ (یک سانت در سرشانه تیز و چهار شانه _ ۱/۵سانت سرشانه معمولی _ دو سانت سرشانه افتاده) پایین آمده نقطه ۲۱ می نامیم

نقطه ۲۰ را با خط کش به ۲۱ وصل کرده به اندازه سرشانه به اضانه یک جدا می کنیم نقطه ۲۲ بدست می آید.(در متد مولر سرشانه پشت یک سانت بیشتر از جلو می باشد که هنگام دوخت خورد می خورد)

(۱ به ۱۹) پشت یقه

(۱۹ به ۲۰) دو سانت

(۱۱ به ۲۱) یک الی دو سانت

 

مولر

 

(تصویرشماره 4):

از ۲۱ تا ۱۰ را اندازه زده یک چهارم (۱/۴) آن را از نقطه ۱۰ بالا می رویم شماره ۲۳ بدست می آید.

از ۲۳ به اندازه ۱/۳ سانت بیرون رفته نقطه ۲۴ بدست می آید (این نقطه موازنه است که خطی که شامل این نقاط می باشد خط راستای ماست)

برای رسم ابتدای حلقه آستین پشت با پیستوله از نقطه ۱۵ به ۲۴ وصل می کنیم و به سمت بالا امتداد می دهیم

یک دوم (۱/۲) نقطه ۱ تا ۹ را بدست می اوریم نقطه ۲۵می باشد. این نقطه را به حلقه آستین گونیا می کنیم. (قراردادن گونیا هم بر مبنای ۱ به۲ وهم ۱ به ۹ انجام می شود)

نقطه۲۶ روی حلقه آستین بدست می آید.

(۱۰ به۲۳) یک چهارم خط (۱۰ به ۲۱)

(۲۳ به ۲۴) ۱/۳سانت.

 

مولر

 

 

(تصویر شماره ۵):

ازنقطه ۲۰ سه الی پنج سانت به چپ آآمده نقطه ۲۷ بدست می آید.(بهتر است ۵ سانت انتخاب شود چون با انتخاب ۳cm ساسون های پشت خیلی بهم نزدیک می شوند عدد۳ برای طول سرشانه ۹ مناسب است)

این نقطه را به خط ۲۵_۲۶  گونیا می کنیم نقطه ۲۸ بدست می آید.

از ۲۸ تا پایین خطی گونیایی بکشید.

از ۲۶ به اندازه ۷۵/.(هفتادوپنج صدم سانتیمتر) سانتیمتر به بالا و پایین رفته (جمعا۱/۵سانت) نقاط ۲۹، ۳۰ بدست می آیند.

سپس پنس حلقه استین ایجاد می شود خط ۲۷ ، ۲۸ را قیچی کرده پنس لقی حلقه را ببندید این پنس موجب گرفتن لقی حلقه آ آستین و ایجاد محلی برای برامدگی کتف می باشد.

سپس خط کش را در ابتدا و انتهای نقطه ۲۰ ،۲۱ قرار داده خط سرشانه را مجددا می کشیم بعد از نقطه ۲۰ به اندازه یک سانت بالا رفته نقطه ۳۱می باشد.

از این نقطه به موازات ۲۰_۲۲ خطی رسم می کنیم روی خط جدید به اندازه سرشانه به اضافه یک سانت جداکرده نقطه ۳۲ بدست می آید با قسمت صاف پیستوله از ۳۲ به ۲۴ وصل کنید و این گونه حلقه آستین کامل می شود.

پایان رسم الگوی پشت.

 

مولر

 

رسم الگوی جلوی مولر:

۱۰ سانت از نقاط ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ فاصله گرفته خط عمود دیگری رسم می کنیم (فاصله برای این است که اگر خانمی دور باسن بزرگی داشت از  پهلوها بیرون بیاییم)

سپس از نقطه ۳۳ به اندازه یک سوم (۱/۳) کف حلقه ای که باقی مانده بود یا نصف کف حلقه منهای یک علامت می زنیم نقطه ۳۷ بدست می اید.

از ۳۷ به بالا و پایین گونیا می کنیم که نقاط ۳۸،۳۹،۴۰بدست می آید.

(تصویر شماره 6)

 

مولر 

 

 

(تصویر شماره7): 

فاصله دونقطه ۱۰ تا ۲۳ را اندازه زده به همان میزان از نقطه ۳۷ بالا امده ۴۳ می نامیم (این نقطه موازنه است که باید روی ۲۴ واقع شود)

فاصله دو نقطه ۲۱ (در اینجا به تجربه ۳۲ بهتر است) تا ۱۰ را اندازه زده منهای دو کنید (به صورت اریب یا متر ایستاده تفاوت چندانی در اندازه ندارد) به همان اندازه از ۳۷ بالا رفته ۴۱ بدست می آید.

در صورتیکه پنس لقی حلقه را در الگو پشت بسته شده فاصله ۲۱ تا۱۰ را منهای نیم کنید چرا که حلقه پیش نیم سانت کوتاه تر از پشت می باشد.

فاصله دو نقطه ۴۱ تا ۳۷ را اندازه زده هر مقدار که بود از نقطه ۳۷ به شعاع ۳۷_۴۱ در حدود شش سانت پرگاری کنید روی خط پرگاری ۱/۲۰ دورسینه را علامت زده نقطه ۴۲ بدست می آید (مناسب لباس های جذب است) در لباسهای دیگر مهم نیست ۱/۲۰ دور سینه ما چند می شود ماروی خط پرگاری نهایتا ۳cm جدا می کنیم.

نقطه ۴۲ به۴۳ وصل می شود ۱/۲ فاصله ۴۲ تا ۴۳ نقطه ۴۴ می باشد.

یک سانت از ۴۴ داخل شده نقطه ۴۵ می باشد با هلال ملایم پیستوله نقطه ۴۲ را به ۴۵ و با هلال تیز پیستوله ۴۳ را به ۳۳ وصل می کنیم حلقه آستین جلو بدست می آید.

پس از این کار حتما کارور جلو را به اندازه طبیعی چک کنید اگر کم بود با دست ۴۴ تا ۴۵ را اصلاح کنید.

 

مولر

 

(تصویر شماره 8 ):

از نقطه ۳۷ مقدار بزرگی پیش سینه را با آزادی دلخواه به سمت جلو رفته نقطه ۴۶ بدست می آید(معمولا اگر لباس گشاد بخواهیم آزادی سینه را تا ۲ سانت به سینه و بیش از آن را به کف حلقه اضافه می کنیم) نقطه ۴۶ را به بالا و پایین گونیا کرده نقاط ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹ بدست می آید؛ این خط وسط جلو یا CF می باشد.

از نقطه ۴۷ به اندازه کرست پیش بالا رفته نقطه ۵۰ بدست می آید؛ که سطح این نقطه همیشه از نقطه ۱ بالاتر است.

نقطه ۴۶ را به اندازه ۱/۲ فاصله سینه(ترجیحا از روی بدن اندازه گیری شود) گونیایی به راست رفته نقطه ۵۱ بدست می آید. این نقطه را به بالا و پایین گونیایی کرده نقاط ۵۲ ،۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ بدست می آید که خط فاصله سینه می باشد.

از ۵۰ مقدار پشت یقه را داخل شده که نقطه ۵۶ است به اندازه پشت یقه به اضافه ۱/۵_۲سانت پایین آمده نقطه ۵۷ می نامیم.

از این نقطه به اندازه ۱cm گونیایی داخل شده ۵۸ می نامیم.

با هلال پیستوله ۵۸ را به ۵۶ وصل کرده که هلال یقه جلو می باشد.

 

مولر

 

 

(تصویر شماره 9):

فاصله دونقطه ۵۱ تا ۵۲ را اندازه زده حدود ۱۰_۱۲ سانت پرگاری می کنیم از ۴۲ تا روی خط پرگاری مقدار سرشانه شخص را جدا می کنیم نقطه ۵۹ می باشد.

سپس فاصله بین دونقطه ۵۶ تا ۵۲ را اندازه زده از ۵۹ داخل شده روی خط سرشانه کم می کنیم که نقطه ۶۰ می باشد؛ چرا که نقاط ۴۲ به ۶۰ و ۵۲ به ۵۶ کل سرشانه ماست.

مقدار بلندی مرکز سینه را از نقطه ۶۰ روی خط فاصله سینه جدا کرده علامت زده نقطه ۶۱ بدست می آید به اندازه ۶۰ به ۶۱ روی خط ۶۱ ، ۵۲ ازسمت نقطه ۶۱ جدا کنید نقطه ۶۲می باشد؛ که این نقطه به ۵۶ وصل می کنیم . از ۵۶ ، ۶۲ ، ۶۰ ،۴۲ هر کدام یک سانت پایین امده نقاط ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۵ ،۶۶ بدست می آید این خطوط سرشانه اصلی ماست. (این جبران یک سانتی است که در پشت بالا رفتیم)

نکته :سرشانه وقتی مورب میشود بلندتر می شود که بهتر است از حلقه به همین اندازه کوتاهترش کنیم.

پایان رسم الگوی جلو

 

مولر

 

(تصویر شماره 10): 

پنس ها:

دوتا کنترل داریم:

۱_کنترل جزیی ۲_کنترل کلی

الف : کنترل جزیی کمر، این کنترل برای ایجاد پنس بزرگ جلوست روی خط ۳۸_۴۷ از نقطه ۳۸ (هیچگاه از ۳۴ اندازه نزنید) به اندازه ۱/۴ دورکمر منهای ۱ به چپ رفته هر جا این مقدار رسید نقطه ۶۷ می باشد که فاصله بین ۶۷ تا ۴۷ مقدار پنس بزرگ جلوست

در صورتیکه ۶۷ داخل الگو بیفتد به اندازه ۱/۲ فاصله ۴۷ تا ۶۷ را از نقطه ۵۳ به طرفین می رویم نقاط ۶۸ ، ۶۹ بدست می آید که از بالای خط کمر هر دو نقطه به ۶۱ می رسند.

در صورتیکه نقطه ۶۷ روی ۴۷ یا خارج از آن بیفتد یعنی این که شخص پنس بزرگ جلو ندارد و زیر سینه چاق و پری دارد.

 

 

 

 مولر

 

(تصویر شماره 11):

کنترل جزیی باسن:

در این کنترل طول پنس بزرگ جلو می باشد.

به این صورت که به اندازه ۱/۴ دورکمر منهای ۱به اضافه ۲ از نقطه ۳۹ (هیچگاه از ۳۵ اندازه نزنید) به سمت ۴۸ بیرون رفته ۷۰ بدست می آید.

در صورتیکه نقطه ۷۰ داخل الگو بیفتد این مقدار را از دوطرف نقطه ۵۴ جداکرده نقاط ۷۱، ۷۲ بدست می آید نقطه ۷۱ به ۶۸ و ۷۲ به ۶۹ وصل می شود و امتداد آن خود به خود درست می شود.

در صورتیکه نقطه ۷۰ روی ۴۸ بیفتد انتهای پنس نقطه ۵۴ می باشد در صورتیکه نقطه ۷۰ بیرون ۴۸ بیفتد طول پنس کمر ۱۴_۱۶ سانتیمتر می باشد.

 

مولر

 

(تصویر شماره 12):

(کنترل کلی کمر):

در این کنترل پنس بزرگ پشت و پنس پهلو ها ایجاد می شود بدین صورت که سر متر را روی ۶۷ قرار داده تا نقطه ۳۴ (اگر پنس جلو داشتیم این فضا را حساب نمی کنیم) سپس سر متر را برداشته روی نقطه ۱۶ به سمت نقطه ۶ بروید هر جا به اندازه۱/۲ دورکمر + آزادی دلخواه (۰_۴) شد همان نقطه ۷۳ است.

فاصله ۷۳ تا ۶ را بدست آورده این مقدار را بر۲ تقسیم کرده نیمی از آن را برای پنس بزرگ پشت و نیمی دیگر پنس پهلو ها می باشد.

برای رسم پنس بزرگ پشت از نقطه ۲۸ تا پایین خطی گونیایی کشیده که نقاط ۷۴،۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ بدست می آیند ۱/۲ مقدار اضافه ۷۳ تا ۶ را از دو طرف نقطه ۷۵ جدا کرده نقاط ۷۸ ، ۷۹ بدست می آیند.

بلندی پنس پشت در بالا و پایین خط کمر۱۴_۱۶ سانت می باشد.(۱۴ برای قد کوتاه و ۱۶ برای قد بلند) نقاط ۸۰ ، ۸۱ بدست می آید.

ما بقی اضافه خط کمر را نصف کرده از نقاط ۱۶ ،۳۴ داخل شده نقاط ۸۲ ، ۸۳ بدست می آید که ۴_۵ سانت پایین تر از نقاط ۳۳ ، ۱۵ وصل می شوند نقاط ۸۴ ، ۸۵ بدست می آید.

 

مولر

 

(تصویرشماره13)

(کنترل کلی باسن):

سر متر را روی نقطه ۷۰ قرارداده (۷۰چه داخل الگوباشد چه خارج) تا نقطه ۳۵ ادامه داده متر را برداشته روی نقطه ۱۷ به سمت ۷ بروید.

به اندازه ۱/۲باسن +ازادی دلخواه (۰_۲برای لباس شب و ۲_۴ برای لباس های دیگر) جدا کرده در صورتیکه این مقدار از نقطه ۷ بیرون برود مقدار کم آورده شده را بطور مساوی از نقطه ۱۷ ، ۳۵ بطور مساوی بیرون رفته نقاط ۸۶ ، ۸۷ می باشند. این دو نقطه را تا پایین الگو مستقیم ادامه می دهیم نقاط ۸۸ ، ۸۹ بدست می آیند.

در صورتیکه مقدار کنترل کلی روی نقطه ۷ بیفتد نقاط کمر به نقاط ۱۷ ، ۳۵ رسم و به پایین الگو می رود.

در صورتیکه داخل نقطه ۷ بیفتد این مقدار را به انتهای دو پنس بزرگ جلو و پشت داده تا خودبه خود انتهای پنس درست شود این افراد اشکال اندامی هستند و باید لباسشان برش دار شود.

 

مولر

 

(تصویر شماره 14)

(پنس کنفورماسیون):

برای افرادی که دورسینه آنها زیر ۱۰۰ سانت است قسمت قائمه گونیا را روی نقطه سینه قرار داده بطوریکه یک ضلع گونیا روی خط ۶۰_۶۱ باشد خط پنس ضلع دیگر گونیاست برای افرادیکه دور سینه آنها بالای ۱۰۰ است ابتدا وسط فضایی که بین سرشانه ایجاد شده (وسط پنس سرشانه) پیدا کرده یک ضلع گونیا را روی این خط قرار داده زاویه قائمه را روی نقطه سینه ضلع دیگر پنس ماست.

 

مولر

 

(تصویر شماره 15):

نکته:پس از آنکه محل پنس زیر حلقه مشخص شد خط پنس را تا نوک سینه قیچی کرده سپس پنس سرشانه را میبندیم بعد مقداری کاغذ زیر پنس باز شده گذاشته و از مرکز ۲_۳ سانت به سمت پنس بیرون آمده دوباره پنس می کشیم بهتر است پنس زیر سینه را نیز کوتاه تر کنیم به این صورت که از مرکز سینه ۲_۳ سانت پایین آمده دوباره پنس را رسم می کنیم.

 

مولر

 

(تصویر شماره 16)

برش از سرشانه:

ابتدا پنس سرشانه را می بندیم چون وسط سرشانه واقع نشده از نقطه وسط سرشانه خطی به نوک سینه رسم می کنیم و وسط این خط به فاصله ۶cm از بالا و پایین پنس ماهیچه ای کشیده و برش می دهیم (دقت کنید که نوک سینه را از حالت تیز به گرد تبدیل کنید) مطابق همین کار را در الگو پشت انجام داده بدون هیچگونه پنسی (پنس ماهیچه ای) برش می دهیم.

 

مولر

 

(تصویر شماره 17) 

برش عصایی یا پرنسسی:

از نقطه ۳۷ مقدار ۸ سانت ثابت بالا رفته و با پیستوله به نقطه ۶۱ وصل می کنیم برای برش فیانگو (عصایی) در دو طرف برش (۵/._۱) سانت لقی گرفته و به نقطه ۶۱ وصل می کنیم.

برای خانه هایی که روی سینه خالی دارند (۱_۱/۵) سانت لقی می گیریم نوک پنس بزرگ و پنس زیرسینه را کوتاه می کنیم در الگو پشت هم تر نقطه ۳۰ با پیستوله به ۸۰ وصل می کنیم.

 

مولر

 

پایان آموزش متد مولر.

 


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگونظرات کاربران

 • شیرین
  6 2
  16 مهر 1396

  سلام من همیشه در الگوی جلو مولر وقتی می رسیدم به پنس سر شانه کم می اوردم یاد گرفته هایم را نمی توانستم جمع کنم شما در این امر مرا کمک کردید متشکرم

 • مریم عطایی
  5 0
  26 آبان 1396

  آموزش بسیار عالی هست تشکر از لطفتون

 • ژیلا
  2 0
  8 دی 1396

  منظورتون از دو سوم کف حلقه چیه؟چطوری بدست میاد

  • متین
   4 0
   12 دی 1396

   عزیزم مقدار بدست اومده کف حلقه در فرمول رو رو تقسیم بر ۳می کنید حاصل رو ضرب در ۲ می کنید

 • متین
  3 8
  12 دی 1396

  فرمول بزرگی پیش سینه رو اشتباه گفتید فرمول صحیح اینطور است یک چهارم دور سینه منهای چهار بعلاوه ازادی شما فرمودید بعضافه ۴

 • Zahra
  1 1
  30 دی 1396

  ببخشید من چجوری بلندی کف حلقه آستین رو اندازه بگیرم؟

 • ارغوان
  8 1
  5 بهمن 1396

  کاملاگیج شدم

  • سارا
   0 0
   4 شهریور 1398

   سلام ببخشید اندازه دو حلقه آستین پشت و جلو من یکسان نیست بعد از کنترل الگوهام،ایا مشکلی وجود داره؟

 • ارغوان
  4 0
  5 بهمن 1396

  کاملاگیج شدم

 • ارغوان
  7 1
  5 بهمن 1396

  کاملاگیج شدم

 • ارغوان
  2 0
  5 بهمن 1396

  کاملاگیج شدم

 • ارغوان
  2 3
  5 بهمن 1396

  کاملاگیج شدم

 • ارغوان
  1 1
  5 بهمن 1396

  کاملاگیج شدم

 • منصوره
  3 2
  6 بهمن 1396

  سلام خسته نباشید اگه میشه اصلاح ایرادات اندامی رو بگید

  • کوثر
   0 0
   1 اردیبهشت 1397

   سلام خسته نباشید لطفا طریقه اندازه گیری با متر را روی بدن توضیح می دید .

 • زهرا
  0 0
  8 بهمن 1396

  سلام روش گرلاوین لباسش خوب در میاد یا مولر؟

  • Sajede
   0 1
   10 بهمن 1396

   مولر بهتره.گرلاوین اصلاح شده هم تا حدی خوبه

 • سمیه
  1 0
  6 اسفند 1396

  متد مولر خیلی سخته من گیج شدم راه ساده برای یادگیری مولر هست به نظرم گرلاوین راحته

 • نازیلا
  1 1
  8 اسفند 1396

  سلام عزیزم توضیحاتتون واقعا عالی بود ی سوال داشتم آیا در الگوی جلو پنس سرشانه رو که به زیر بغل انتقال میدیم راهی هست که کاملا بسته بسته بشه و ی لباس بدون پنس و ساسون داشته باشیم

  • کاربر مهمان
   0 1
   28 خرداد 1398

   خیر عزیزم

 • نازیلا
  1 1
  8 اسفند 1396

  سلام عزیزم توضیحاتتون واقعا عالی بود ی سوال داشتم آیا در الگوی جلو پنس سرشانه رو که به زیر بغل انتقال میدیم راهی هست که کاملا بسته بسته بشه و ی لباس بدون پنس و ساسون داشته باشیم

 • نازیلا
  0 0
  8 اسفند 1396

  سلام عزیزم توضیحاتتون واقعا عالی بود ی سوال داشتم آیا در الگوی جلو پنس سرشانه رو که به زیر بغل انتقال میدیم راهی هست که کاملا بسته بسته بشه و ی لباس بدون پنس و ساسون داشته باشیم

 • نازیلا
  0 0
  8 اسفند 1396

  سلام عزیزم توضیحاتتون واقعا عالی بود ی سوال داشتم آیا در الگوی جلو پنس سرشانه رو که به زیر بغل انتقال میدیم راهی هست که کاملا بسته بسته بشه و ی لباس بدون پنس و ساسون داشته باشیم

 • نازیلا
  1 0
  8 اسفند 1396

  سلام عزیزم توضیحاتتون واقعا عالی بود ی سوال داشتم آیا در الگوی جلو پنس سرشانه رو که به زیر بغل انتقال میدیم راهی هست که کاملا بسته بسته بشه و ی لباس بدون پنس و ساسون داشته باشیم

 • نازیلا
  0 0
  8 اسفند 1396

  سلام عزیزم توضیحاتتون واقعا عالی بود ی سوال داشتم آیا در الگوی جلو پنس سرشانه رو که به زیر بغل انتقال میدیم راهی هست که کاملا بسته بسته بشه و ی لباس بدون پنس و ساسون داشته باشیم

 • نازیلا
  0 1
  8 اسفند 1396

  سلام عزیزم توضیحاتتون واقعا عالی بود ی سوال داشتم آیا در الگوی جلو پنس سرشانه رو که به زیر بغل انتقال میدیم راهی هست که کاملا بسته بسته بشه و ی لباس بدون پنس و ساسون داشته باشیم

  • نازنین
   0 0
   29 اردیبهشت 1398

   باید روش رگالی کردن استفاده کنید یا متد ایتالیایی رو هم امتحان کنید

 • علی
  0 0
  8 اردیبهشت 1397

  من خیاط نیستم اما توضیحات شما بقدری کافی است که به خیاطی علاقه پیدا کردم

 • اکرم
  5 2
  11 اردیبهشت 1397

  سلام منظور از پهنای حلقه استین چیست چگونه حساب میکنیم

  • م
   1 0
   23 خرداد 1398

   یک هشتم دورسینه به اضافه ۱/۵به اضافه ۵/۵ما اینطوری تو مدرسه محاسبه میکنیم روشمون مولر هستش

 • سمانه
  0 1
  17 اردیبهشت 1397

  سلام ببخشید فرمول دیگه ای هم بغر اندازه گیری بلندی مرکزی سینه هست که بگین برای مواقعی که مشتری در دسترس نیس اندازه بگیریم میخوام

 • اسما
  0 0
  8 خرداد 1397

  ببخید میشه الگو دوکلته به روش مولر رو توضیح بدید

 • رها
  2 0
  12 خرداد 1397

  ببخشید اینکه میگید سرشانه پشت یک سانت بیشتره و خورد میخوره دقیقا یعنی چطور.میشه در مورد دوخت و وصل کردن سرشانه جلو پشت بهم توضیح بدید.

  • م
   1 0
   23 خرداد 1398

   وقتی الگو رو روی پارچه انداختید و برش دادین سر شانه ای که اندازش بیشتره با دوخت شماره ۴چرخ خیاطی چرخ میکنید و نخ رو میکشید تا حدی که اندازه سر شانه دیگتون بشه

 • کاربر مهمان
  1 1
  15 خرداد 1397

  سلام اگه میشع درباره اضافکردن به قد بالاتنه جلو و پشت توضیح بدین

  • کاربر مهمان
   0 0
   23 خرداد 1398

   از خط راهنمای باسن به اندازه دلخواه گونیا کرده و به سمت پاایین خطی مستقیم میکشیم

 • کاربر مهمان
  0 0
  15 خرداد 1397

  ببخشید اگه کسی میدونه برام بگه برا اصافه کردن به بلندی لباس به بالاتنه جلو وپشت

 • اتنا
  1 0
  18 خرداد 1397

  سلام ببخشید چرا روی خط سینه قسمت پشت بزرگتر از جلو میشه آخه جلو یک سوم کف حلقه بود پشت دو سوم

  • امین
   1 0
   25 بهمن 1397

   به خاطراینکه پهنای پشت بیشترهست

 • لطفا تصویری اندازه گیری والگو کشی رو هم توضیع بدین
  1 1
  29 خرداد 1397

  لطفا تصویری الگو رو توضیع بدین

 • لطفا تصویری اندازه گیری والگو کشی رو هم توضیع بدین
  1 1
  29 خرداد 1397

  لطفا تصویری الگو رو توضیع بدین

 • Majid
  0 0
  6 تیر 1397

  این الان مردانه بود یا زنانه؟

  • کاربر مهمان
   0 0
   23 خرداد 1398

   زنانه

 • سهیلا
  0 0
  10 تیر 1397

  سلام من میخوام که این روش خیاطی اموزش ببینم ایا شما اموزش میدهید اگر نه بی زحمت منو راهنمایی کنید

 • رویا
  0 0
  10 تیر 1397

  ببخشید تو اندازه های من بلندی بالاتنه جلو 2 سانت از پشت به خاطر سینه هام بزرگه برای اندازه قد مانتو باید تو جلو جبران کنم یا پشت؟؟؟

  • کاربر مهمان
   0 0
   26 مرداد 1397

   جلو

  • کاربر مهمان
   0 0
   23 خرداد 1398

   روی الگو اندازه بالا تنه پشت رو روی بالاتنه جلو هم بکشید

 • رویا
  0 0
  10 تیر 1397

  ببخشید تو اندازه های من بلندی بالاتنه جلو 2 سانت از پشت به خاطر سینه هام بزرگه برای اندازه قد مانتو باید تو جلو جبران کنم یا پشت؟؟؟

 • کاربر مهمان
  1 0
  18 تیر 1397

  سلام خوبی اگر میخوای قضیه اینجوری بشه من دیگه خونتون نمیام تو اتاق مهم است که مثلا من اجناس ارزان و قشنگ انتخاب کنم کلی از این به بعد نیای من دیگه نکن تو این خبری از پول نیست

  • کاربر مهمان
   2 0
   23 تیر 1397

   منظورتون از این کلمات بی معنی چیه

 • مهدیه
  1 0
  1 مرداد 1397

  سلام با عرض پوزش چرا رسم استین رو نذاشتین واسه ی مولر؟

 • مهدیه
  2 1
  1 مرداد 1397

  سلام با عرض پوزش چرا رسم استین رو نذاشتین واسه ی مولر؟

 • پریسا
  1 1
  10 مرداد 1397

  وای چقدر سخته این متد مامان من خیلی ساده بدون الگو لباس مانتو پالتو میدوزه به چه شیکی همهدفکر میکنن حاظری میخرم بهدنظرم خیاطی استعداد میخواد که من ندارم

 • کاربر مهمان
  0 2
  1 آبان 1397

  باسلام خسته نباشیدطریقه اضافه کردن دامن به بالا تنه روتوضیح میدید

 • A
  1 0
  26 دی 1397

  ببخشید چندتا از عکسا اصلا باز نمیشه نمیدونم ایراد از منه یا سایت ممنون ♡♡

 • مینو
  0 0
  30 دی 1397

  توضیحاتکون کامل وبدون نقص بود ممنون

 • فریناز
  0 1
  18 اسفند 1397

  با سلام و تشکر از مطالب با ارزنده سوال داشتم اگر بخواهیم بلوز جلو بسته بدوزیم در این الگو چیکار کنیم

  • نازنین
   0 0
   29 اردیبهشت 1398

   خط مرکز جلو رو روی دولای بسته بنداز

 • فرزانه
  1 0
  23 اردیبهشت 1398

  سلام ممنون ولی اگه میشه ساده تر توضیح بدید'

 • سارا
  0 0
  28 خرداد 1398

  سلام خسته نباشین من کنترل سینه انجام میدم دورسینه روی الگو بیشتره چه جوری باید کم کنم اگر از کف حلقه کم کنم زشت میشه

 • سیده زهرا عرفانیان شریف
  0 0
  2 تیر 1398

  اگر اموزش تصویری هم بزارین خیلی خوب میشه

 • نسرين
  0 0
  2 تیر 1398

  اگر بخواهم خياطي رو از پايه ياد بگيرم ابتدا از چه چيزي بايد شروع كنم

  • حسن
   0 0
   28 تیر 1398

   ......

 • رقيه
  0 0
  4 تیر 1398

  سلام خسته نباشين مطالبتون واقعا عالي بود فقط من يه مشكلي داشتم اگه دور كمر ١٠٥باشه ودور سينه ١٠٧باشه چه جوري گشادي كمررو رو به دست بياريم بعد ميشه اشكالات اندامي رو هم بگين لطف ميكنين الگوي استين روهم ياد بدين

  • کاربر مهمان
   0 0
   28 تیر 1398

   بنظر من مولر عالی فقط باید تمرین کرد فقط تمرین با عکس این چیزها

 • nahid
  0 0
  2 مرداد 1398

  سلام .تو توضیح الگوی پشت گفتید (سپس پنس حلقه استین ایجاد می شود خط ۲۷ ، ۲۸ را قیچی کرده پنس لقی حلقه را ببندید این پنس موجب گرفتن لقی حلقه آ آستین و ایجاد محلی برای برامدگی کتف می باشد.) بعد برای اصلاح سرشانه باید دوباره این خط رو کنار هم بزاریم (بچسبه به هم ) ؟ اینطوری الگو کیس میافته ؟ آموزشتون خیلی خوب بود

 • nahid
  0 0
  2 مرداد 1398

  سلام .تو توضیح الگوی پشت گفتید (سپس پنس حلقه استین ایجاد می شود خط ۲۷ ، ۲۸ را قیچی کرده پنس لقی حلقه را ببندید این پنس موجب گرفتن لقی حلقه آ آستین و ایجاد محلی برای برامدگی کتف می باشد.) بعد برای اصلاح سرشانه باید دوباره این خط رو کنار هم بزاریم (بچسبه به هم ) ؟ اینطوری الگو کیس میافته ؟ آموزشتون خیلی خوب بود

 • شبنم
  0 0
  28 مرداد 1398

  سلام راجع به ساسون کنترل باسن توضیح میدید اگه تو کمترل باسن نصف باسن 54دباشه بعد ما 54.5 داشته باشیم تو الگو چجوری پنسو میکشیم

 • اذر
  0 0
  6 شهریور 1398

  سلام ایا پشت الگو را بخواهیم باز کنیم بازی یقه تا خط سینه باشد .باید لقی گرفته شود؟؟؟

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن