rochi
rochi
image
شاخه دامن

آموزش دامن ماهی شماره 2

در آموزش های گذشته دامن ماهی دنباله دار را آموزش دادیم، در این جلسه مدل دوم این دامن را آموزش می دهیم.

image
شاخه یقه
image
شاخه دامن
image
شاخه دامن