rochi

آموزش های گروه دانستنی های خیاطی


rochi
image

اتو کشی انواع پارچه ها

اتوکشی یکی از مهم ترین مسائل در خیاطی می باشد، در این آموزش به شما اصول درست اتو کردن را می گوییم.