آموزش های گروه سجاف و انواع جا دگمه


rochi

جادگمه لباس ها

راه حلی کاربردیب برای جلوگیری از ریش ریش نشدن جادگمه در تمامی لباس ها.